جزئیات پروژه

ورقه های لا ستیکی  وانواع ان
این دسته از ورق های لا ستیکی در انواع منجیدار  وبدون منجید با ضخامت ۵/۱ تا  ۲۰ میلیمتر با عرض های ۱۰ تا ۱۵۰ سانتیمتری به صورت بدون منجید و منجید دار دو رو صاف ویک لایه منجید وبدون منجید یکرو اجدار و بدون منجید دو رو صاف  از خمیر نفاله با خواص وکار برد های مختلف از جمله مقاوم به روغن ،اسید و حرارت ،مقاوم به سایش ،سیلیکون وعایق الکترونیکی  طبق درخواست مشتریان ومتقا ضیان قابل ارایه وعرضه می باشد.

لازم به ذ کر است محصول فوق با توجه به خواص  ،ماهیت،کاربرد ونیاز مورد در خواست  مشتریان با ارایه مشخصات فنی قابل تولید وعرضه می باشد.