تنها شرکت که برای محصول شناسنامه تهیه گرده و گارانتی کرده توی این بازار پر اشوب تسمه