جزئیات پروژه

برای کاربرد های سنگین ،کشش یکنواخت و استحکام بالا در فرایند فعالیت وتولید از این تسمه نقاله که به جای الیاف پلیمری از تقویت کننده های سیمی ومفتولی (استیل کورد )بسیا رمقاوم  بهره گیری بعمل می اید که عمو ما در معادن ،ساختمان سا زی ،بنادرمتا لوژی ،نیروگاه ،مواد شیمیایی ودر فواصل طو لانی مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذ کر است محصول فوق با توجه به خواص  ،ماهیت،کاربرد ونیاز مورد در خواست  مشتریان با ارایه مشخصات فنی قابل تولید وعرضه می باشد.