جزئیات پروژه

اجـرای خدمـات آسترهای لاسـتــیــکی مـخـازن ، لـولـه هـا ، فلنچها و خطوط انتقال مواد

آماده ارائه مشاوره رایگان در خصوص انتخاب نوع پوشش مناسب برای پروژههای آستر لاستیکی است.